Dofinansowanie na szkolenia dla firm z branży motoryzacyjnej

Dofinansowanie na szkolenia dla firm z branży motoryzacyjnej

„Przepis na rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto”

CZAS TRWANIA PROJEKTU: do 30.06.2023 r.

W ramach projektu można otrzymać 80% dofinansowania w formie refundacji na szkolenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i w ramach umów cywilno-prawnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy miko, małe, średnie i duże z branży motoryzacyjnej (w zależności od naboru):

 • C.29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
 • G.45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz ebusów i samochodów elektrycznych.

WYJĄTEK dotyczący dużych firm i kodu PKD G.45:

 • Firmy mogą mieć bardzo dużą ilość kodów działalności.
 • Z projektu wykluczane są DUŻE FIRMY, które działają w sektorze TYLKO i WYŁĄCZNIE w PKD G.45 – wnioski takich firm będą odrzucane.
 • FIRMA DUŻA z sektora motoryzacyjnego, która w formularzu przedsiębiorstwa aplikuje w wsparcie w oparciu o kod sektora (inny niż G.45) otrzymuje na ten kod wsparcie.

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i pracowników Przedsiębiorstw prowadzących działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności, bądź planują rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach PKD z sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności (PKD: C.29, G.45, 27.11, 27.12, 27.20, 27.90, e-busy i samochody elektryczne), co potwierdza rozpoczęta procedura wpisu kodu PKD do CEiDG/KRS.

Najważniejsze informacje

Firma składając wniosek aplikuje o osobokursy. W danym naborze można złożyć jeden wniosek oraz dowolną ilość wniosków w całym projekcie, z zastrzeżeniem zachowania limitów osobokursów określonych dla danej wielkości przedsiębiorstwa.

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona jest w ramach ogłaszanych naborów dedykowanych osobno dla dużych firm oraz osobno dla MSP. Dofinansowanie jest udzielane w ramach pomocy de minimis lub gdy limit pomocy jest wyczerpany to w ramach pomocy publicznej (niższy poziom dofinansowania zgodny z Mapą Pomocy Regionalnej).

W ramach projektu nie jest możliwe dofinansowanie usługi rozwojowej, która obejmuje koszty dojazdu i zakwaterowania.
Konieczne jest, aby szkolenia zostały zrealizowane w terminach określonych w umowie, tj. pierwsza usługa musi się rozpocząć w ciągu 30 dni od podpisania Umowy, a wszystkie usługi objęte daną muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od jej podpisania.

Krok po kroku, czyli co trzeba zrobić, aby uzyskać dofinansowanie

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie PARP: KOMPETENCJE DLA SEKTORÓW
 2. Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych jako przedsiębiorca: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ Przedsiębiorca zobowiązany jest również do zarejestrowania firmy i pracowników w BUR oraz utworzenie profilu uczestnika instytucjonalnego, czyli profilu firmy. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako pracownik oraz jako pracodawca i utworzyć profil dla firmy.
 3. Zalogować się do systemu Moto: https://przepisnamoto.pl/ i złożyć niezbędne dokumenty do dofinansowania.
 4. Podpisać umowę z Operatorem.
 5. Znaleźć kartę usługi EMT-Systems z odpowiednią usługą rozwojową (zgodną z rekomendacjami RS) a następnie wysłać ją Operatorowi do walidacji.
 6. Następnym krokiem jest zapis na wybraną usługę siebie lub/i swoich pracowników (tylko po pozytywnej walidacji karty) za pomocą nadanego ID wsparcia.
 7. Po zakończonym szkoleniu Przedsiębiorca wraz z Pracownikami jest zobligowany wypełnić ankietę oceniającą szkolenie/doradztwo.
 8. Następnie – zapłacić z własnych środków za szkolenie wraz z podatkiem VAT po szkoleniu bezpośrednio na konto firmy szkoleniowej – jeśli dotyczy.
 9. W ciągu 10 dni roboczych od zakończenia szkolenia rozliczyć usługę u Operatora przedstawiając niezbędne dokumenty i informacje.

Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Kontrahent Link