Badanie satysfakcji pracowników. Ankiety

Badanie satysfakcji pracowników. Ankiety

Badanie satysfakcji pracowników pozwala nam zgłębić i zrozumieć, jak pracownicy odczuwają swoje miejsce pracy. Daje nam wgląd w ich potrzeby, oczekiwania i doświadczenia. Jest kluczowym narzędziem do identyfikowania problemów, wzmacniania zaangażowania, poprawy atmosfery pracy i tworzenia bardziej efektywnych i zadowolonych zespołów. Przez badanie satysfakcji pracowników możemy budować lepsze miejsca pracy, w których pracownicy czują się docenieni, motywowani i pełni satysfakcji, co ma pozytywny wpływ na wyniki organizacji.

Satysfakcja pracowników to pozytywna ocena środowiska pracy, w jakim funkcjonuje konkretna osoba. Taka subiektywna opinia odnosi się między innymi do: kultury organizacyjnej, relacji ze współpracownikami, warunków pracy, systemu wynagrodzeń, czy ogólnego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. Zauważa się, że im większe zadowolenie pracowników z obecnej sytuacji zawodowej oraz kierunku, w jakim zmierza ich kariera, tym mocniejsze zaangażowanie, sprawniejsza realizacja zadań, lepsza jakość wykonywanych obowiązków oraz silniejsze przywiązanie do aktualnego miejsca pracy. Zatem generuje to obustronne korzyści – sukcesy jednostek przyczyniają się do osiągania przez organizację wytyczonych celów biznesowych.

W związku z tym wiele firm stara się na różnych płaszczyznach dbać o dobrostan zatrudnionych. Pracodawca, który chce dowiedzieć się, czy jego podwładni są zadowoleni z pracy, powinien organizować badania satysfakcji pracowników, na przykład w formie ankiet.

Czym są ankiety satysfakcji pracowników?

Ankieta satysfakcji pracowników to jedno z najpopularniejszych narzędzi pozwalających uzyskać od zatrudnionych informację zwrotną na konkretny temat. W większości przypadków taki kwestionariusz pracowniczy składa się z następujących części: wstępu (wprowadzenia) opisującego cel badania satysfakcji pracowników, kilku lub kilkunastu pytań, metryczki oraz zakończenia, w którym zamieszcza się podziękowanie za wypełnienie formularza.

Kiedy i jak często przeprowadzać ankiety?

Najlepszą opcją jest regularne przeprowadzanie ankiet satysfakcji pracowników – na przykład co kwartał albo raz na pół roku, wedle ustalonego z góry harmonogramu. Zbyt częste dostarczanie zatrudnionym kwestionariusza do uzupełnienia może zostać odebrane jako forma kontroli oraz źródło frustracji. W kontekście częstotliwości należy więc zachować tak zwany złoty środek. Oczywiście badania satysfakcji pracowników można też organizować w związku z różnymi ważnymi wydarzeniami, które mają miejsce w życiu firmy: przed wprowadzeniem nowych rozwiązań, gdy pojawi się jakiś konflikt, czy po reorganizacji zespołu, wyjeździe integracyjnym albo zakończonym szkoleniu.

Jakie znaczenie dla rozwoju firmy mają ankiety satysfakcji?

Ankiety satysfakcji pracowników pozwalają na poznanie opinii pracowników na temat firmy, a także umożliwiają zidentyfikowanie obszarów, które wymagają ulepszeń. Dane, jakich dostarczają, ułatwiają wyszukiwanie optymalnych rozwiązań dla pojawiających się problemów. W taki sposób pracodawca zyskuje dostęp do informacji pozwalających mu zrozumieć, co jest dla pracowników ważne, jakie są ich potrzeby i oczekiwania oraz wyzwania, z którymi w danym momencie się borykają. Na tej podstawie kadra zarządzająca może wdrażać zmiany, daje to również szansę na trafne dobieranie przez działy HR działań związanych z efektywnym zarządzaniem zasobami ludzkimi. To wszystko przekłada się na sukces oraz rozwój organizacji w dłuższej perspektywie.

Ankiety satysfakcji pracowników: o co pytać i dlaczego?

Pytania (zamknięte lub otwarte) umieszczone w ankiecie satysfakcji pracowników mogą dotyczyć różnych aspektów pracy. Najczęściej twórcy kwestionariuszy skupiają się na kwestiach takich jak: atmosfera, metody zarządzania, relacje z przełożonym, komunikacja w zespole, polityka benefitowa, rozwój zawodowy, motywacja, czy równowaga między życiem prywatnym a zawodowym.

Ankieta satysfakcji pracowników – 10 przykładowych pytań

Konkretna tematyka pytań zależy od celu, jaki przyświeca przeprowadzanemu badaniu satysfakcji pracowników. Jak brzmią typowe pytania umieszczane w kwestionariuszu ankiety? Sprawdź najpopularniejsze przykłady i w razie potrzeby skorzystaj z zaprezentowanego poniżej wzoru:

  1. Jak oceniasz ogólną satysfakcję z twojej pracy?
  2. Czy czujesz się doceniany/a za swoje osiągnięcia i wysiłek?
  3. Jakie aspekty Twojej pracy przynoszą Ci największą satysfakcję?
  4. Czy masz jasno określone cele i oczekiwania dotyczące swojej pracy?
  5. Czy masz wystarczającą autonomię i swobodę w wykonywaniu swoich zadań?
  6. Jakie czynniki wpływają na Twój poziom stresu w miejscu pracy?
  7. Czy otrzymujesz odpowiednie wsparcie i zasoby potrzebne do wykonywania swojej pracy?
  8. Czy Twoje umiejętności i talenty są wykorzystywane w pełni?
  9. Czy masz możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych umiejętności?
  10. Czy jesteś zadowolony/a z komunikacji wewnętrznej w firmie?

Jaka powinna być ankieta?

Tworząc ankiety satysfakcji pracowników, należy trzymać się kilku zasad. Każdorazowo trzeba rozpocząć od określenia tego, jaki jest cel jej przeprowadzenia. Konstruując formularz, warto stawiać zarówno na pytania otwarte, jak i zamknięte, pamiętając, że ich liczba nie może być zbyt duża, ponieważ zadziałałoby to zniechęcająco, a wypełnienie całego kwestionariusza okazałoby się wtedy zbyt czasochłonne (idealne badanie satysfakcji powinno trwać 5-10 minut). Poszczególne pytania muszą być krótkie, precyzyjne, przemyślane, sformułowane jasno, z wykorzystaniem języka zrozumiałego dla grupy docelowej. Każde kolejne pytanie ma poruszać wyłącznie jedną kwestię. Najlepiej sprawdzają się anonimowe ankiety, które zachęcają ankietowanych do udzielania szczerych odpowiedzi.

Zaangażowanie a ankieta satysfakcji pracowników – podsumowanie

Opracowanie dobrej ankiety dla pracowników (papierowej lub online) nie jest trudnym zadaniem, ale wymaga poświęcenia czasu i uwagi, aby charakteryzowane narzędzie mogło rzeczywiście służyć jako impuls do poprawy sytuacji w organizacji. Badania satysfakcji mogą odbywać się w taki sposób zarówno w mniejszych, jak i większych firmach działających w różnych branżach, gdzie zatrudnieni świadczą pracę zdalnie, hybrydowo, czy też stacjonarnie.

Opieranie ankiet satysfakcji pracowników na konkretnej teorii psychologicznej ma wiele zalet. Zapewnia to wiarygodność i rzetelność badań, ujednolica pomiar, umożliwia precyzyjne i kompleksowe badanie satysfakcji, przewidywanie zachowań i interwencji oraz rozwój teorii. To podejście przyczynia się do lepszych wyników organizacji i rozbudowy wiedzy na temat satysfakcji pracowników.

Platforma Carrotspot

Dodaj komentarz

Kontrahent Link